Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
Szukaj w tym dziale:

Aby pobrać komplet druków do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie kliknij tutaj-->

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.doc

Oświadcznie końcowe kierownika budowy.doc

Oświadcznie - Powiadomienie służb.doc

art. 55 Rozdział 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

1) na wzniesienie obiektu budowlanego jest wmagane pozowlenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVI, XVII - z wjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie, XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego, XX, XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów, XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych, XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych, XXVII - XXX, o których mowa w załączniku do ustawy;

2) zachodzą okoliczności, otórych mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust.4;

3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Aby pobrać druk zawiadamiający o dokonaniu okresowej kontroli obiektu wielkopowierzchniowego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego kliknij tutaj-->

Zawiadomienie_o_okresowej_kontroli_zgodnie_z_art.62_ust.1_pkt3_Prawa_budowlanego.doc

Aby pobrać wniosek o udostępnienie informacji publicznej kliknij tutaj--> wniosek o udostępnienie informacji publicznej.docx

Aby pobrać komplet druków do zawiadomienia o zakończeniu budowy kliknij tutaj-->

Zawiadomienie o zakończeniu budowy.doc

Oświadcznie końcowe kierownika budowy.doc

art. 54 Rozdział 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa  art. 29 ust. 1 pkt 1a i 2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i 57, po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.

Aby pobrać zawiadomienie o rozpoczęciu budowy kliknij tutaj-->

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.doc

Oświadcznie o podjęciu obw. kierownika budowy.doc

Oświadczenie_inspektora_nadzoru.doc

art. 28 ust. 1 Rozdział 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstwie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31